Windparken op land

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 voor 6000 MW aan windmolens op land te hebben staan. Het kabinet heeft daarom met de provincies afspraken gemaakt over geschikte locaties en de verdeling van het aantal windparken per provincie. 

Provincies wijzen locaties binnen de eigen provincie aan waar windenergieprojecten komen. Ze moeten bij de keuze voor een locatie voor windmolens wel rekening houden met de leefomgeving voor inwoners en met natuur- en milieubelangen. Zie ook Wetgeving en Leefomgeving.

Grote en kleinere windparken

Voor een windmolen of een klein windpark, waarbij het gaat om een vermogen van minder dan 5 MW, toetst de gemeente een aanvraag voor een locatie aan de structuurvisie en het bestemmingsplan. Hierna neemt de gemeente de beslissing om de vergunning voor de windmolen of het windpark te verlenen. Ditzelfde doen provincies bij projecten tussen de 5 en 100 MW. In overleg tussen gemeentes en provincies kunnen gemeentes ook grotere projecten op zich nemen of provincies kleinere. Vanaf het moment dat formele vergunningaanvragen of procedures lopen, is dit terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.omgevingsloketonline.nl. Zie ook: Procedures voor windenergie.

Windmolenparken met een capaciteit die groter is dan 100 MW vallen onder het Rijk, dat daarvoor de rijkscoördinatieregeling (RCR) gebruikt. Het hele plan, zowel het inpassingsplan als de benodigde vergunningen, wordt in een keer ter inzage gelegd, waarop bedrijven en omwonenden kunnen reageren via een zienswijze.
Bij de Rijkscoordinatieregeling stelt het Rijk het inpassingsplan op (bevoegd gezag) en coördineert de vergunningverlening. Wanneer een vergunningverlener, bijvoorbeeld gemeente of provincie, geen besluit wilt nemen kan het Rijk de bevoegdheid overnemen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceert ieder jaar over de voortgang van de windenergieprojecten in de monitor Wind op land 2015. Daarnaast publiceert elke provincie een eigen voortgangsrapportage over windmolens op land.

Losse windmolens of windparken?

De keuze voor een enkele windmolen die in het landschap staat of een windmolenpark ligt bij provincie of gemeente. Die maken mede op basis van hun structuurvisie een afweging.  

Overzicht windenergie per provincie
Bron: Windstats