Geluid van een windmolen

Het geluid van een windmolen kan als hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Daarom zijn er regels om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Het geluid van een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel per jaar zijn bij woningen, gemeten op de gevel. Overdag is het geluid van windmolens vaak niet te horen, doordat ook veel ander geluid aanwezig is. ’s Nachts is de windmolen beter te horen. Daarom mag het geluid 's nachts niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel. Het Kennisplatform Windenergie, bestaande uit RIVM, ECN,  NLVOW, NWEA, NWO-CWI, GGD, RVO, IPO en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, liet onderzoek uitvoeren naar geluidsniveau en frequentie van windturbines.

Geluidsonderzoek

De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor een geluidsonderzoek. Daarin moet hij aantonen dat het geluid van de windmolens binnen de grenswaarden voor de omgeving blijft. Als blijkt dat een windpark teveel geluid  maakt, moet de ontwikkelaar voor technische aanpassingen zorgen, bijvoorbeeld een lagere maximum draaifrequentie of een kleiner vermogen.

Mensen die klachten hebben over geluid, kunnen zich wenden tot de initiatiefnemer. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de bezwaarmaker zich wenden tot de gemeente of de provincie die de vergunning verleende. Als de geluidsnormen worden overschreden, kan de overheid een dwangsom opleggen of de windmolen laten stilzetten.

Een initiatiefnemer van een windmolen is verplicht het geluid van de windmolen te registreren en deze gegevens minimaal vijf jaar te bewaren. Zo kan de overheid zien of een exploitant zich houdt aan de geluidsnormen. Hoe groot de risico's mogen zijn, staat in het Besluit wijziging milieuregels windturbines.

Laagfrequent geluid

Het karakter van het geluid (zwiepen/zoeven) speelt een belangrijke rol in de discussie over geluid van windturbines. In hoeverre laagfrequent geluid zorgt voor overlast is nog in onderzoek.