Inspraak

Iedereen kan een zienswijze indienen op een plan van een windpark (ontwerpbesluit) voordat definitieve keuzes worden gemaakt.

Formele inspraakmomenten

Er is een wettelijke verplichting tot inspraak voor windparken op verschillende momenten in de procedure. Het bevoegd gezag (gemeente, provincie of Rijk) is hiervoor verantwoordelijk. Windparken met een capaciteit van ten minste 100 MW vallen automatisch onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Een provinciale en gemeentelijke coördinatieregeling hebben dezelfde procedure.

Als voorbeeld de verschillende stappen in de inspraakprocedure voor windpark Zeewolde:

Bron: RVO.nl

Een notitie Reikwijdte en detailniveau bevat een beschrijving van het voornemen, geeft de te beschouwen alternatieven weer en laat zien op welke manier de verschillende milieuthema's in het Milieueffectrapport worden onderzocht.

De uitvoering van projecten als het aanleggen van een windpark liggen vast in een inpassingsplan. Dat is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit plan bestaat naast het bestaande bestemmingsplan. Wanneer de rijksoverheid een bestemmingsplan wijzigt, bijvoorbeeld door een windpark aan een gebied toe te wijzen, kan dat voor burgers, bedrijven of overheidsinstanties gevolgen hebben.

Informatiebijeenkomsten

In de periode waarin een ontwerpbesluit ter inzage ligt, organiseert het bevoegd gezag (gemeente, provincie of Rijk) ook informatiebijeenkomsten. Hier kunnen mensen kennismaken met de initiatiefnemers en hun plannen en vragen stellen over de inhoud van het plan en de keuzes die voorliggen.

Gedragscode

De ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ regelt hoe de windsector en de natuur- en milieuorganisaties de omgeving betrekken bij een windproject. Zie participatie.